Centrum Pomocy Rodzinie

 

Doświadczenia żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wpłynęły na wypracowanie systemu wsparcia psychologicznego, medycznego, socjalnego i prawnego żołnierzy i ich rodzin.

Rodziny żołnierzy 7BOW którzy pełnią służbę poza granicami państwa, otaczane są opieką naszej jednostki.

W 7 BOW powołane zostało Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) do koordynacji działań pomocowych realizowanych na rzecz rodzin żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju. CPR działa na zasadach określonych w "Programie osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin" Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji MON z dnia 20.07.2010r.


Kierownikiem CPR 7BOW jest Pan Andrzej LIBEREK tel.261 458 851

Zadania Centrum Pomocy Rodzinie:

1.Utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji.

2.Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny.

3.Wsparcie psychologiczne członków rodzin.

4.Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.).

5.Koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym.

6.Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych.

7.Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

8.Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.


 

Osoby funkcyjne wyznaczone do kontaktu z rodzinami żołnierzy przebywających na misjach:

 

Szef Sekcji Wychowawczej : mjr Tomasz MIELCZAREK – tel. 261 458 415

 

Oficer prasowy : kpt. Piotr SPÓLNY – tel. 261 458 438

 

Radca prawny : kpt. Liliana KULCZYCKA – tel. 261 458 419

 

Sekcja Łączności : tel. 261 458 461

 

Psycholog : Pani Agnieszka KLAWINOWSKA – tel. 261 458 457

 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna WKU Słupsk : Pani Agnieszka SIRANT – tel. 261 458 877

 

Garnizonowy Węzeł Łączności Słupsk : Oficer Dyżurny GWŁ – tel. 261 458 886

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych